Lighting Designer
IMG_0324.JPG

Naneh Darya’s Daughters

Naneh Darya’s Daughters

Set Designer and Director: Maryam Shoghi (Based on a poem of Ahmad Shamlou)
Puppet Designer: Maryam Shoghi
Composer: Enayat Khadem Bashiri

Tehran, Entezami Hall, 2013